Wijkplatform Vreeswijk

In januari 2006 zijn Wijknetwerk Vreeswijk en stichting Platform Vreeswijk gefuseerd tot Wijkplatform Vreeswijk (WPV). Met deze bundeling van krachten kan er een betere rol worden gespeeld in het gemeenschappelijke doel tot het behoud, en waar mogelijk vergroten, van de leefbaarheid van Vreeswijk.
Het WPV ontwikkelt initiatieven en coördineert activiteiten voor verbreding van maatschappelijk draagvlak. Ook is een belangrijk doel het behouden van essentiële voorzieningen in Vreeswijk. Vreeswijk heeft immers nog steeds een ‘dorpse’ structuur, onder andere vanwege de fysieke afscheiding door waterwegen en infrastructuur.

Het Wijkplatform Vreeswijk met bewoners en organisaties van Vreeswijk als lid, zet zich dus in voor een woonomgeving met kwaliteit en uitstraling. Wij worden hierbij gesteund door de Ondernemersvereniging Vreeswijk, Activiteitengroep Vreeswijk, de Gemeente Nieuwegein, Politie en woningcorporatie MITROS.
U bent als bewoner een deskundige in uw woonomgeving. Het wijkplatform is dé plek waar u uw ideeën kunt bespreken en misschien ook wel kunt realiseren.

Samenstelling Wijkplatform Vreeswijk

Dagelijks bestuur:

Piet Daalhof(voorzitter), Marja van Eijk (penningmeester), Margriet Mannak (secretaris) Annika Willemse- van Veenendaal ( vicevoorzitter)

Leden WPV

Gert Honing – Koos Hofs ( activiteitengroep Vreeswijk)- Leni Mook – Henk de Vries – Annemieke van Brenk ( ondernemers Vreeswijk).

Vacature W.A.school.

Ondersteuning gemeente:

Ellie Eggengoor (wijkwethouder) – Els Reinking ( wijkmanager/wijkcoördinator)

Wijkagent:

Gert Jan van der Waal

Visie WPV

Het WPV beweegt zich op het vlak van de zogenaamde politieke burgerparticipatie. Het WPV zet zich in om samen met de gemeente vorm en inhoud geven aan plannen en beleid. Het WPV werkt hierbij vanuit de volgende kernwaarden:
– een vitaal Vreeswijk
– een gezond Vreeswijk
– een veilig en sociaal Vreeswijk

Wat goed is voor Vreeswijk, is goed voor Nieuwegein.

 

Voor het onderzoek naar leefbaarheid en veiligheid in Vreeswijk 2020 door de gemeente Nieuwegein klik hier

Contact

Secretariaat Wijkplatform Vreeswijk
Rijnlaan 2
3433 ZL  Nieuwegein
wpvreeswijk@­gmail.com

Aanvragen Wijkbudget

Jaarlijks ontvangt het Wijkplatform Vreeswijk (WPV) een subsidie van de Gemeente
Nieuwegein en een bijdrage van de Woningbouwverenigingen voor het Wijkplatformbudget.
Een deel van het Wijkplatformbudget is bestemd voor het Wijkbudget waar bewoners en organisaties van Vreeswijk een aanvraag voor kunnen indienen.

Het budget wordt besteed aan initiatieven in Vreeswijk, die op één of andere manier een duurzame bijdrage leveren aan de leefbaarheid, cultuur of sociale cohesie.
(Onder sociale cohesie worden geen straatfeesten gerekend)

In de Beugelaer wordt jaarlijks een oproep gedaan om aanvragen voor het Wijkbudget in te dienen (in principe in het 2e nummer van elk jaar) en daarbij wordt ook de uiterlijke indieningsdatum vermeld.

Wij hanteren de volgende criteria:
– De aanvraag levert een bijdrage aan de uitstraling van Vreeswijk;
– De aanvraag is duurzaam;
– De aanvraag bevordert de leefbaarheid in Vreeswijk (WPV-vergadering 11/2011);
– De aanvraag bevordert de natuurwaarde in Vreeswijk;
– De aanvraag heeft een cultureel of toeristisch karakter;
– De aanvraag is éénmalig en heeft geen verplichting voor een bijdrage van meerdere jaren.
– De bijdrage voor aanvragen van kerstbomen bedraagt maximaal € 100;
– De aanvraag moet passen binnen de criteria die gesteld zijn door het WPV en niet strijdig zijn met bestaand gemeentelijk beleid.
– Initiatieven die vallen onder reguliere gemeentelijke budgetten worden niet gehonoreerd.
– De aanvraag dient schriftelijk gemotiveerd en uitgewerkt inclusief begroting bij de secretaris van het WPV te worden ingediend (met prijsopgaven en evt. bijlagen).
– De indiener moet aantonen dat de aanvraag zelf uitgevoerd kan worden dan wel dat uitvoering van de aanvraag begeleid kan worden.
– De themagroep Cultuur doet een voorstel besteding Wijkbudget aan het WPV.
– In het WPV wordt besloten of de aanvraag gehonoreerd wordt.
– Het WPV kan besluiten om een op een ander tijdstip ingediende aanvraag al of niet te honoreren.
– In uitzonderingsgevallen kan het WPV van deze spelregels afwijken.

Wijkplatform Vreeswijk oktober 2022

Vergaderingen en documenten

Het WPV vergadert iedere 6 weken. Vergaderingen zijn openbaar, belangstellenden dienen zich voorafgaand aan te melden bij het secretariaat.
De vergaderingen verlopen volgens een door het bestuur vastgestelde agenda die voorafgaand aan de vergadering verspreid wordt.

Via deze link kunt u de agenda voor de komende Wijkplatform vergadering op 6 maart 2023 inzien.

Actie Tegel eruit, plant erin!

Op zaterdag 8 april 2023, tussen 11.00 en 14.00 uur, hebben wij, het Wijkplatform Vreeswijk, Groen doet Nieuwegein Goed, Samen Duurzaam Nieuwegein, Reinaerde Zorg, en de gemeente Nieuwegein een geweldig aanbod voor u met de actie:

Tegel eruit, Plant erin – Doe mee en vergroen uw voortuin!

Deze Groenmarkt wordt gehouden op/aan het Burgemeester de Geer Plantsoen

Voor meer informatie kunt U hier de informatiebrief teruglezen.